Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozpoczęcie stosowania rodo to duże wyzwanie dla wszystkich, których prawa i obowiązki akt ten reguluje. W wielu przypadkach będziemy mieć do czynienia z instytucjami prawnymi dotąd nieznanymi sektorowi ochrony danych, a także ze znacznymi modyfi kacjami istniejących rozwiązań prawnych. Rodo zawiera wiele zwrotów niedookreślonych i klauzul generalnych, które wymagać będą wykładni treści przepisów w konkretnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nadanie rodo takiej treści było działaniem świadomym. Miało ono zapewnić normom rodo aktualność, niezależnie od ciągłego rozwoju nowych technologii. Niemniej dla adresatów tych norm przyjęcie powyższej konstrukcji będzie oznaczać konieczność dokonywania wykładni użytych pojęć poprzez rozkodowanie zawartych w przepisach treści prawnych. Warto więc wskazać na źródła informacji pomocnych w dokonywaniu takiej wykładni. Bez wątpienia pierwszym z nich są opinie wydawane przez Grupę Roboczą Art. 29, a po rozpoczęciu stosowania rodo – jej następcę prawnego, Europejską Radę Ochrony Danych. Opinie takie z pewnością będą przez Grupę tworzone oraz udostępniane na jej stronie (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm), w zakładce „Opinie i rekomendacje”. Ponadto opinie te, po ich przetłumaczeniu na język polski, GIODO, będzie, jak dotąd, udostępniał na swojej stronie internetowej. Kolejnym źródłem informacji jest strona internetowa GIODO (www.giodo.gov.pl) oraz strony WWW organów nadzorczych z innych państw członkowskich UE. Zamieszczane są na nich obowiązujące w dziedzinie ochrony danych osobowych przepisy prawa, a także informacje i wskazówki dotyczące ich wykładni. Często można na nich znaleźć informacje o wydarzeniach dotyczących unijnej reformy ochrony danych osobowych, takich jak warsztaty, konferencje i szkolenia.
Na stronie internetowej GIODO w zakładce Prawo znajdują się zarówno informacje dotyczące reformy ochrony danych osobowych (w sekcji Reforma ochrony danych osobowych), jak i treść nowych przepisów rodo (w sekcji Przepisy prawa | Europejskie | Rozporządzenia). W tej samej zakładce dostępne są też pozostałe, obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych akty prawne (krajowe, europejskie i międzynarodowe).
Na stronie tej znaleźć można ponadto wykaz literatury fachowej oraz informacje o wyrokach sądów polskich i zagranicznych. Materiały są na bieżąco aktualizowane i rozszerzane, a wyszukiwanie informacji ułatwia zamieszczona na stronie wyszukiwarka.
Wiele pomocnych informacji dotyczących powołania administratorów bezpieczeństwa informacji i wykonywania przez nich zadań na podstawie obowiązujących przepisów krajowych dostępnych jest w serwisie ABI-Informator (https://abi.giodo.gov.pl). Wykładnia przepisów rodo może okazać się łatwiejsza po wydaniu przez Komisję Europejską aktów wykonawczych oraz aktów delegowanych, które uzupełniają (wykonują) postanowienia rodo. Ich celem jest ponadto ujednolicenie stosowania rodo w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja będzie jednak uprawniona do wydania takich aktów dopiero po rozpoczęciu stosowania rodo, a więc po 25 maja 2018 r.
Poza powyższymi źródłami informacji okazją do poszerzania wiedzy i wymiany wzajemnych doświadczeń mogą być również szkolenia sektorowe organizowane przez GIODO. Szkolenia takie adresowane są do ABI i mają w założeniu ułatwić prawidłowe realizowanie obecnych i przyszłych obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI w określonych dziedzinach działalności. Informacje o szkoleniach przekazywane są administratorom danych, którzy zgłosili powołanie ABI do rejestru prowadzonego przez GIODO, a także za pośrednictwem strony internetowej www.giodo.gov.pl.